Algemene voorwaarden gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Almelo onder nummer:

1/1996

J.F. Haarhuis handelende onder de naam HAARHUIS GENERATOREN, Rossummerstraat 19, 7636 PK

AGELO.

Algemeen

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Haarhuis tot

levering van zaken, tot het verrichten van werkzaamheden en tot het verhuren van zaken.

2. Aanvullende en of andere voorwaarden zijn eerst van toepassing na schriftelijke acceptatie door

Haarhuis.

Artikel 2 BETALING

1. Veertien dagen na faktuurdatum dienen de fakturen te zijn voldaan. Na overschrijding is een

vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand.

2. In geval van niet tijdige betaling is de debiteur gehouden tot de voldoening van de

buitenrechtelijkekosten indien Haarhuis genoodzaakt is een derde te belasten met de inning van

het verschuldigde. Deze kosten zullen worden berekend volgens het tarief van de deurwaarders,

met een minimum van € 23,00 exl. Btw.

3. De debiteur zal in verzuim zijn na het verloop van dertig na faktuurdatum, zonder dat een

ingebrekestelling wordt vereist.

Artikel 3 CONSUMENTENOVEREENKOMSTEN

1. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een

beroep of bedrijf, gelden deze algemene bepalingen niet voor zover zij vallen binnen de werking

van artikel 6:236 BW.

Artikel 4 TOEPASSELIJK RECHT EN COMPETENTE RECHTER

1. Op de aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover de wet het toestaat is de Rechtbank te Almelo bevoegd om geschillen te beslechten.

Levering van zaken en verrichten van werkzaamheden

Artikel 5 AANBOD EN OVEREENKOMST

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De aanbiedingen geschieden onder het voorbehoud van

technische wijzingen. Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van veertien dagen.

2. Een overeenkomst komt tot stand na een (schriftelijke) orderbevestiging of indien de uitvoering

van de overeenkomst door Haarhuis is aangevangen.

3. De kosten die zijn opgekomen teneinde een overeenkomst te kunnen sluiten, zijn, indien geen

overeenkomst tot stand komt, voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 PRIJZEN

1. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verpakkings- en vervoerskosten.

2. Kostenstijgingen van zaken, lonen, vervoer en prijsverhogingen van toeleveranciers, opgekomen

na het doen van een aanbod of na drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst,

worden doorberekend.

Artikel 7 LEVERING

1. Verzekering van de te leveren zaken geschiedt in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever.

2. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt is Haarhuis gerechtigd de levering op te

schorten tot op het moment van nakoming door de opdrachtgever.

3. De levertijden zijn indicatief. Haarhuis is gerechtigd in gedeelten te leveren.

Artikel 8 OVERMACHT

1. In geval van overmacht is Haarhuis niet gehouden tot uitvoering van de verplichtingen. Er bestaat

alsdan geen recht op vergoeding van de schade van de opdrachtgever.

2. Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid, gelegen buiten de wil van Haarhuis, die de

levering of de prestatie belemmert of onmogelijk maakt, waaronder wordt gerekend: Mechanische

storingen, transportvertragingen, stakingen en niet tijdige leveringen door derden.

3. Bij tijdelijke overmacht is Haarhuis gerechtigd de uitvoering op te schorten. Haarhuis zal de

opdrachtgever informeren aangaande de overmacht. Duurt deze overmacht langer dan zes weken,

dan kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden, zonder dat Haarhuis tot schadevergoeding

gehouden is.

Artikel 9 RETENTIERECHT

Haarhuis is gerechtigd de afgifte van zich onder Haarhuis bevindende zaken te weigeren, indien de

opdrachtgever geleverde of te leveren zaken of verrrichte werkzaamheden niet heeft betaald.

Artikel 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De eigendom van de zaken gaat, ondanks feitelijke levering, eerst over nadat de opdrachtgever al

het verschuldigde aan Haarhuis volledig heeft betaald.

2. Zolang de eigendom niet is overgegaan, is de opdrachtgever niet gerechtigd over de zaken te

beschikken.

3. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is Haarhuis gerechtigd de zaken op kosten van de

opdrachtgever terug te (laten) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De hierdaar opgekomen

schade komt (w.o. waardevermindering) voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11 RECLAMES

1. Reclames over de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden dienen binnen acht dagen nadat

de levering heeft plaatsgevonden of de werkzaamheden zijn beeindigd aan Haarhuis worden

gemeld. Bij een reclame is de opdrachtgever gehouden Haarhuis terstond in de gelegenheid te

stellen zich van de beweerde ondeugdelijkheden te overtuigen, bij gebreke waarvan alle rechten

van de opdrachtgever ter zake van de ondeugdelijkheden komen te vervallen.

2. Een reclame wordt door de opdrachtgever ook verwerkt, indien deze door derden voorzieningen

heeft laten treffen tot verbetering van de beweerdelijke ondeugdelijkheid.

3. Wordt een reclame gegrond bevonden, dan dient Haarhuis een redelijke termijn te worden

gegeven om de nodige voorzieningen te treffen.

4. Reclames schorten de betalingsverplichting niet op.

5. Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn niet toegestaan.

Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID

1. Behoudens grove nalatigheid van Haarhuis is de aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever

beperkt tot een bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot

de prijs. Aan de opdrachtgever zal nimmer een hogere schadevergoeding kunnen worden

toegerekend dan de overeengekomen prijs van het geleverde, waarop de tekortkoming betrekking

heeft.

2. De opdrachtgever vrijwaart Haarhuis voor aanspraken van derden, tenzij deze aanspraken het

direkt gevolg zijn van grove nalatigheid van Haarhuis en de opdrachtgever geen verwijt treft.

3. Haarhuis is niet aansprakelijk voor zaaks- en bedrijfsschade.

Verhuur

Artikel 13 HUURPERIODE, OPZEGGING EN VERLENGING

1. Het gehuurde moet aan het eind van de huurperiode worden teruggegeven. Indien geen

overeenkomst van verlenging van huur aanwezig is, kan huurder zich nimmer op enigerlei

verlenging beroepen.

2. Is in de huurovereenkomst een huurprijs per dag, inclusief of exclusief brandstof,

overeengekomen, dan worden alle dagen welke de huurder het gehuurde in zijn bezit heeft,

inclusief de dagenvan afhalen en terugbezorgen, de zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende

feestdagen in rekening gebracht.

3. Is in de huurovereenkomst een huurprijs per draaiuur, inclusief of exclusief brandstof,

overeengekomen, dan worden alle draaiuren de gehele periode dat huurder het gehuurde in zijn

bezit heeft, in rekening gebracht.

4. Op zondagen en wettelijk erkende feestdagen zal het gehuurde materiaal niet door Haarhuis

worden aangenomen.

5. Indien de overeengekomen huurperiode is geëindigd en het gehuurde niet ter beschikking van

Haarhuis is gesteld , zal, naar keuze van Haarhuis, zonder dat deze daar een schriftelijke of

mondelinge melding van behoeft te maken, de periode telkens met een dag worden verlengd,

danwel zal Haarhuis de onderhavige zaken onverwijld weer tot zich nemen . de huurovereenkomst

kan te allen tijde door partijen tussentijds worden opgezegd.

6. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van het gehuurde

materiaal bij Haarhuis. Indien partijen zijn overeengekomen dat Haarhuis bij beëindiging van de

huurovereenkomst het gehuurde materiaal bij de huurder zal ophalen, dient de huurder een

opzegtermijn van tenminste 24 uur in acht te nemen.

De huurperiode bedraagt minimaal 1 dag, verlenging alleen per volle dag mogelijk

Artikel 14 EIGENDOMEN INSPEKTIE

Haarhuis blijft te allen tijde eigenaar van het gehuurde materiaal, ongeacht de duur van de huurperiode en

heeft het recht, in nader overleg met huurder te regelen, kontrole op de aanwezigheid en het onderhoud van

het gehuurde uit te oefenen of te doen uitoefenen.

Artikel 15 UITLENEN, ONDERVERHUUR, AFSTAAN AAN DERDEN

Het verhuurde materiaal mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld, of worden onderverhuurd

zonder dat Haarhuis daarvan in kennis is gesteld en hij zich hiermede schriftelijk akkoord heeft verklaard.

Gehele of gedeeltelijke afstand van gebruik om niet of onder bezwarende titel is verboden.

Artikel 16 AFHALEN, BEZORGEN, LEVERTIJD

1. Indien Haarhuis zich tegenover huurder heeft verplicht het gehuurde materiaal bij de huurder te bezorgen, zal

Haarhuis er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden .

Niet nakoming van de levertijd kan echter nooit aanspraak doen geven op schadeloosstelling, ook niet na

eventuele ingebrekestelling door de huurder. Over de dagen gedurende welke Haarhuis niet in staat is het

gehuurde materiaal ter beschikking te stellen aan huurder , is door huurder geen huur verschuldigd.

2. Voor het bezorgen en ophalen worden transportkosten berekend .

3. De gehuurde zaken dienen direkt bij ontvangst te worden gekontroleerd. Reclames moeten op de afleverdag

worden gemeld, uitdrukkelijk voor ingebruikname. Na gebruik worden reclames niet meer geaccepteerd.

Artikel 17 RISICO, AANSPRAKELIJKHEID

1. Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor huurder. Haarhuis is niet aansprakelijk voor enige

schade welke het gehuurde na de inontvangsneming mocht oplopen, noch de daardoor ontstane indirecte

schade en/of letsel dat mocht worden toegebracht door het gehuurde. Huurder is gehouden Haarhuis

schadeloos te stellen of te vrijwaren voor alle vorderingen, welke derden tegen Haarhuis aanhangig maken

terzake van door het gehuurde veroorzaakte schade en/of letsel.

2. In geval van indirecte schade ontstaan als gevolg van een door huurder aan te tonen technisch mankement,

dat in aanleg in het gehuurde aanwezig was, kan Haarhuis aansprakelijk worden gesteld voor de geldelijke

gevolgen hiervan met een maximum van € 230,00 per geval. Haarhuis zal in een dergelijk geval het

gehuurde terugnemen en de reparatiekosten, die direct samenhangen met het hiervoor bedoelde technisch

mankement, voor zijn rekening nemen. De normale uit het huurcontract voortvloeiende kosten van reparatie

en onderhoud blijven voor rekening van huurder.

Artikel 18 RISICO, VERZEKERING

In geval van bedrijfsmatig gebruik van het gehuurde dienen alle risico’s vanaf het moment van overdracht

van het materiaal aan huurder, door huurder te worden verzekerd tegen alle verzekerbare schade.

Dedesbetreffende polisrechten draagt huurder bij het tekenen van het huurkontrakt over aan Haarhuis.

Artikel 19 LASTEN, BELASTING, DIENSTEN VAN VERHUURDER

Alle lasten en belastingen terzake van het gehuurde geheven of nog worden geheven zijn voor rekening van

huurder . De in de huurperiode door huurder te verrichten diensten – indien noodzakelijk- zullen door

Haarhuis normaal in rekening worden gebracht.

Artikel 20 BESCHIKBAARHEID

1. Indien een gebrek of schade aan het gehuurde buiten de schuld van huurder is ontstaan, heeft huurder het

recht op vervanging van het betreffende materiaal gedurende de verdere duur van de overeenkomst. Indien

het gehuurde door andere omstandigheden dan hiervoor bedoeld tijdelijk niet ter beschikking van huurder

heeft gestaan, blijven de huurpenningen onverkort verschuldigd en heeft huurder geen recht op vervanging

van het gehuurde materiaal.

Artikel 21 GEBRUIK, BEDIENING, BEHANDELING

Huurder is gehouden het gehuurde overeenkomstig zijn bestemming en met inachtneming van de

bedienings- en behandelingsvoorschriften te gebruiken. Huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de

juiste brandstof en smeermiddelen en dient ervoor te zorgen dat het oliepeilvan de gehuurde machines op het

juiste peil blijft. Tevens is huurder verantwoordelijk voor de juiste aansluiting van kabels op kasten en dient

bij in gebruikname de spanning te controleren..

Artikel 22 ONDERHOUD, REPARATIE, GEBREK, SCHADE

1. De onderhoudskosten zijn voor rekening van huurder.

2. Het is huurder niet toegestaan enige verandering aan het gehuurde aan te (laten) brengen noch

herstelwerkzaamheden aan het gehuurde te (laten) verrichten. Huurder dient alle defecten en/of gebreken aan

het gehuurde onmiddellijk schriftelijk te melden aan Haarhuis. Indien reparaties door Haarhuis noodzakelijk

zijn door het gebruik van ongeschikte accessoires, reparaties door derden, onvakkundige behandeling of

enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kunnen worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan

afzonderlijk en extra aan huurder in rekening gebracht.

3. Bij beëindiging van de huurovereenkomst zal het gehuurde materiaal in dezelfde konditie waarin het

verstrekt is en geheel gereinigd weer ter beschikking van Haarhuis worden gesteld. Indien daarbij zou blijken

dat het materiaal gebreken vertoond of beschadigd is en/of dat huurder het materiaal niet voldoende heeft

schoongemaakt is Haarhuis gerechtigd huurder de reparatie- en/of reinigingskosten in rekening te brengen.

Artikel 23 WEGRAKEN MATERIAAL

Indien huurder niet in staat is, om welke reden dan ook, het gehuurde materiaal aan Haarhuis terug te (laten)

bezorgen, dient huurder aan Haarhuis een door Haarhuis te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte

van de vervangingswaarde van het gehuurde materiaal, onverkort het gestelde in artikel 13 van deze

voorwaarden. De huurpenningen blijven onverkort verschuldigd totdat de schadevergoeding volledig aan

Haarhuis is voldaan.

Haarhuis Generatoren B.V.